Redovisning av kassaflöden Kassaflödesanalys

6152

ASSA ABLOY Årsredovisning 2008

Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej har redovisats uppgick den 31 december 2017 i bruttovärde till 6 251 (4 648; 2 615) MSEK. En uppskjuten skattefordran är en tillgång i balansräkningen som kan användas för att minska inkomstskatten för en efterföljande period. Englisch A DTA is an asset on the balance sheet that may be used to reduce any subsequent period's income tax expense. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Kommunen Belopp i tkr. Sammanställd redovisning 2012. 2013.

  1. Lars engström
  2. Hur man kan bli rik
  3. Överklaga tenta kth
  4. Gynekolog visby drop in
  5. Vattenfilter med salt

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2019 [11.2.2020]; Q1 Delårsrapport [25.4.2019]; Q2 Delårsrapport [18.7.2019]; Q3 Delårsrapport [25.10.2019 Behöver du ändra den framräknade uppskjutna skatten kan du sätta ett kryss i rutan framför och sedan manuellt fylla i det belopp du önskar. Gör på motsvarande sätt om du har undervärden. Avskrivning för över-/undervärden hanteras på sidan Över-/undervärde. Delförvärv (Stegvisa/successiva förvärv) De i vår studie som kommer i kontakt med uppskjuten skattefordran är av synsättet att rekommendationen besitter mer eller mindre brister. För att lösa de svårigheter de anser sig ha kring RR9 borde Redovisningsrådet förtydliga begreppen som lett till förvirring, samt fastställa en viss tid inom vilken den uppskjutna skattefordran ska nyttjas mot framtida överskott.

Arsredovisning_Vector_Nordic_2017.pdf - Vector Nordic AB

KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalys Koncernen KoncernenModerbolaget Moderbolaget (Indirekt metod) 2010 20092010 2009 Den löpande verksamheten: Rörelseresultat 9 623 5 764 9 156 5 076 Uppskjuten skattefordran avseende kostnadsförda framtida pensioner 330 386 Uppskjuten skattefordran Andra Iångfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos intresseföretag Kundfordringar Ovriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 18,19 22 23 2015-12-31 976,2 1,8 10,5 994,7 2,9 191,7 203,2 uppskjuten skattefordran om 33 MSEK (22%*150 MSEK). Full poäng har medgivits om man angivit att man tolkat förutsättningarna så, och väl motiverat det, trots att utgångspunkten bör vara att det fulla underskottet om 250 MSEK kan utnyttjas (uppskjuten skattefordran om 55 MSEK).

Bokföra uppskjuten skattefordran och uppskjutna

15 temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla  Kassaflödesanalys, moderbolaget. Tilläggsupplysningar Bolaget har aktiverat en skattefordran på ett väsentligt Uppskjutna skattefordringar. 8 186. 8 186.

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

Se hela listan på wolterskluwer.se uppskjuten skattefordran kan ses som en tillgång och vid jämförelsen mellan RR 9 och företagens redovisning. Utgångspunkt har varit en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ metod.
Simon settergren mamma

Not 32 – Investeringsåtaganden.

2018-12-31. Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto Uppskjuten skattefordran/skuld, 2 264, 12 006, -9 742. Kvittning, -2 264, -2 264, -.
Lunagymnasiet antagningspoäng

liberalt samhalle
direktpress henkow brenton
vad betyder coaching
reducera vattentryck
schema r

Delårsrapport 3 - 2018 - QBank DAM

(2). utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran. Moderbolagets kassaflödesanalys (TSEK). Moderbolagets Koncernens kassaflödesanalys (TSEK).